Regulamin

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów. Klient dokonujący rezerwacji akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu.

Regulamin Apartamentów Ho!House

 1. Najemca obowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać Apartamentu w podnajem bezpłatne używanie osobom trzecim.
 2. W Apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 4. Najemca zobowiązany jest do zachowania Apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobyty. Przestawianie mebli oraz sprzętów RTV/AGD, będących na wyposażeniu Apartamentu jest zabronione.
 5. W Apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 06:00 rano.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę Apartamencie w okresie trwania umowy najmu Apartamentu.
 7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić HO!HOUSE.
 8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze, kartę wejściową oraz pilot do garażu, w razie zgubienia – odpowiedzialny jest do pokrycia kosztów.
 9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort Gości palenie papierosów/używanie świec w Apartamencie jest zabronione! W przypadku złamania zakazu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500 zł.
 11. Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
 12. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 13. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w Apartamencie, na których jest widoczne wyposażenie Apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć oraz filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
 14. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w Apartamencie jest niedozwolone.  W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.